تلاوت

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات

سوره : رحمان

آیه: 24-34

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 19 times, 1 visits today)