تلاوت

تلاوت آیه 11-14 سوره انسان جوانی استاد شحات

سوره: انسان

آیه: 11-14

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (رست * نهاوند)

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران