تلاوت

مقطع زیبای استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره : نمل

آیه : 22-23

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان