تلاوت

تلاوت سوره توبه آیه 40 با صدای طه الفشنی

سوره : توبه

آیه: 40

استاد : طه الفشنی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد