تلاوت

مقطع زیبا سوره یوسف طاروطی

سوره : سوره یوسف

آیه: 76-79

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان