تلاوت

آیه 12 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام حجاز

سوره : فاطر

آیه : 12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 183 times, 1 visits today)