تلاوت

آیه 12 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام حجاز

سوره : فاطر

آیه : 12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : حجاز

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد