تلاوت

مقطع سوره ابراهیم از استاد حمدی زامل

سوره : ابراهیم

آیه : 38-41

استاد : حمدی زامل

مقام :   مرکب خوانی( بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 7 times, 1 visits today)