تلاوت

مقطع سوره ابراهیم از استاد حمدی زامل

سوره : ابراهیم

آیه : 38-41

استاد : حمدی زامل

مقام :   مرکب خوانی( بیات * رست)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان