تلاوت

مقطعی بسیار زیبا سوره واقعه از استاد حمدی زامل

سوره : واقعه

آیه : 31-33

استاد : حمدی زامل

مقام :    بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان