تلاوت

تلاوت بی نظیر سوره آل عمران استاد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 149-150

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان