تلاوت

آیه 73-82 سوره طه استاد شعبان صیاد

سوره : طه

آیه: 73-82

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * سه گاه * نهاوند * رست * چهارگاه * رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 121 times, 1 visits today)