تلاوت

مقطعی زیبا از استاد سعید زناتی سوره مریم

سوره : مریم

آیه: 21_23

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 98 times, 1 visits today)