تلاوت

مقطعی زیبا از استاد سعید زناتی سوره مریم

سوره : مریم

آیه: 21_23

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد