تلاوت

مقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره طه

سوره : طه

آیه : 40

استاد : حمدی زامل

مقام : رست

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل