تلاوت

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور

سوره : بقره

آیه: 259-260

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل
آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی