تلاوت

تلاوت آیه 33 سوره احزاب استاد منشاوی مقام سه گاه

سوره : احزاب

آیه: 33

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

آیه 22-23 سوره حدید منشاوی
آیات ابتدایی سوره حدید محمد صدیق منشاوی
آیه 13 سوره انسان استاد شحات