تلاوت

آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی

سوره : بروج

آیه : 12-16

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور