تلاوت

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره : حج

آیه : 27-29

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی( بیات * نهاوند * رست * چهارگاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 58 times, 1 visits today)