تلاوت

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره : حج

آیه : 27-29

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی( بیات * نهاوند * رست * چهارگاه)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 11 times, 1 visits today)