تلاوت

مقطعی گوش نواز از استاد حمدی زامل سوره انسان

سوره : انسان

آیه : 13_16

استاد : حمدی زامل

مقام : چهارگاه

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد