تلاوت

آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد

سوره : فرقان

آیه: 63

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد