تلاوت

آیه5-6 سوره انسان حامد شاکرنژاد

سوره : انسان

آیه : 5-6

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور