تلاوت

آیه 97-103 سوره انبیاء استاد حصان

سوره : انبیاء

آیه : 97-103

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 69 times, 1 visits today)