تلاوت

آیه 97-103 سوره انبیاء استاد حصان

سوره : انبیاء

آیه : 97-103

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * حجاز)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور