تلاوت

آیه 8-9 سوره انسان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : انسان

آیه : 8-9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور