تلاوت

آیه 8-9 سوره انسان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : انسان

آیه : 8-9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 30 times, 1 visits today)