تلاوت

تلاوت سوره فتح استاد طنطاوی

سوره : فتح

آیه: 27_28

استاد : محمد عبدالوهاب طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست * بیات * صبا)

آیه 33 سوره رحمن استاد حصان
آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات