تلاوت

آیه 35 سوره مائده استاد محمد رفعت

سوره : مائده

آیه: 35

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)