تلاوت

بیات استاد شحات انور

سوره : اعلی

آیه: 9-19

استاد : شحات

مقام : بیات

آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی