تلاوت

بیات استاد شحات انور

سوره : اعلی

آیه: 9-19

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 38 times, 1 visits today)