تلاوت

آیه 14 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 14

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات شوری (حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 30 times, 1 visits today)