تلاوت

تلاوت سوره اعلی توسط استاد شحات انور

سوره : اعلی

آیه: 4 الی پایان سوره

استاد : شحات

مقام : بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان