تلاوت

مرکب خوانی استاد محمود شحات سوره یوسف

سوره : یوسف

آیه : 23

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 50 times, 1 visits today)