تلاوت

مقطع انعام استاد شحات در مصر

سوره : انعام

آیه: 68-73

استاد : شحات

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان