تلاوت

آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد

سوره : فجر

آیه : 27-30

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : نهاوند

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد