تلاوت

آیه 47-49 سوره نجم استاد شعیشع

سوره : نجم

آیه: 47-49

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : نهاوند

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 27 times, 1 visits today)