تلاوت

مقطع فوق العاده زیبا سوره شعرا طاروطی

سوره : شعرا

آیه: 51_62

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

آیه 122-28 سوره رعد استاد حصان
آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی