تلاوت

آیه 1-5 سوره علق مصطفی اسماعیل

سوره : علق

آیه: 1-5

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 31 times, 1 visits today)