تلاوت

تلاوت سورۀ قارعه توسط استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : قارعه

آیه: کل سوره

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان