تلاوت

آیه 8-12 سوره بلد حامد شاکرنژاد

سوره : بلد

آیه : 8-12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : نهاوند

آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد
آیه 11 سوره ضحی و 1 انشراح حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 70 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد