تلاوت

آیه 272-273 سوره بقره استاد شحات مقام چهارگاه

سوره: بقره

آیه: 272-273

استاد : شحات

مقام : چهارگاه

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد