تلاوت

آیات ابتدایی سوره اسراء با صدای استاد شحات

سوره : انعام

آیه: 162-163

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات- حجاز- سه گاه)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد