تلاوت

آیه 13-14 سوره اسراء شحات

سوره: اسراء

آیه: 13-14

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور