تلاوت

آیه 185 شهر رمضان سوره بقره استاد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 185

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی ( حجاز * چهارگاه)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد