تلاوت

آیه 1-11 سوره بلد استاد محمود رمضان

سوره : بلد

آیه: 1-11

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 32 times, 1 visits today)