تلاوت

آیه 23 سوره مریم منشاوی

سوره : مریم

آیه: 23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( صبا * بیات )

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 29 times, 1 visits today)