تلاوت

آیه 35-49 سوره طور استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : طور

آیه : 49-35

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( نهاوند * چهارگاه * نهاوند * چهارگاه)

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 7 سوره یوسف استاد محمد عمران