تلاوت

آیه 35-49 سوره طور استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : طور

آیه : 49-35

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( نهاوند * چهارگاه * نهاوند * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 88 times, 1 visits today)