تلاوت

آیه 1-5 سوره قدر استاد شعیشع

سوره : قدر

آیه: 1-5

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مرکب خوانی (رست * بیات)

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 85 times, 1 visits today)