تلاوت

تلاوت صوتی سوره بلد استاد شحات

سوره: بلد

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (ترکیب صبا و عجم * نهاوند * رست)

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور