تلاوت

آیه 1-4 سوره انفال استاد حصان

سوره : انفال

آیه : 1-4

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 34 times, 1 visits today)