تلاوت

آیه 1-4 سوره انفال استاد حصان

سوره : انفال

آیه : 1-4

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (حجاز * بیات)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان