تلاوت

مقام رست * چهارگاه استاد منشاوی آیه 1-14 سوره فجر

سوره : فجر

آیه : 1-14

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * چهارگاه)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد