تلاوت

تلاوت سوره علق محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * رست * بیات)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل