تلاوت

تلاوت سوره علق محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 247 times, 1 visits today)