تلاوت

آیه 75 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 75

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(حجاز * سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 132 times, 1 visits today)