تلاوت

فرازی کوتاه و زیبا از سوره آل عمران از استاد شحات

سوره : آل عمران

آیه: 16

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان