تلاوت

تلاوت آیه 18 سوره حج توسط استاد طنطاوی

سوره : حج

آیه : 18

استاد : طنطاوی

مقام : بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان