تلاوت

تلاوت سوره بلد استاد شحات مقام رست

سوره: بلد

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : شحات

مقام رست

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات